ภาพกิจกรรมห้องเรียนพิเศษ

การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานทางวิชาการของนักเรียนโรงเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมระหว่างวันที่ 28-29 สิงหาคม 2559 ณ โรงเรียนสิริธร
คลิก=>http://gallery.sura.ac.th/index.php/2559/2559-07/333448